Seznam vysokých škol

Státní vysoké školy
Akademie múzických umění v Praze
    - Hudební fakulta
    - Divadelní fakulta
    - Filmová a televizní fakulta
Akademie výtvarných umění v Praze
České vysoké učení technické v Praze
    - Fakulta stavební
    - Fakulta strojní
    - Fakulta elektrotechnická
    - Fakulta dopravní
    - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
    - Fakulta architektury
Česká zemědělská univerzita v Praze
    - Provozně ekonomická fakulta
    - Agronomická fakulta
    - Technická fakulta
    - Lesnická fakulta
    - Institut vzdělávání a poradenství -
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
    - Hudební fakulta
    - Divadelní fakulta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
    - Fakulta zdravotně sociální
    - Zemědělská fakulta
    - Fakulta teologická
    - Biologická fakulta
    - Pedagogická fakulta
Masarykova univerzita v Brně
    - Lékařská fakulta
    - Filozofická fakulta
    - Právnická fakulta
    - Fakulta sociálních studií
    - Přírodovědecká fakulta
    - Fakulta informatiky
    - Pedagogická fakulta
    - Fakulta sportovních studií
    - Fakulta ekonomicko-správní
Mendelova zemědělská univerzita v Brně
    - Provozně ekonomická fakulta
    - Agronomická fakulta
    - Lesnická a dřevařská fakulta
    - Zahradnická fakulta v Lednici na Moravě
Ostravská univerzita v Ostravě
    - Zdravotně sociální fakulta
    - Filozofická fakulta
    - Přírodovědecká fakulta
    - Pedagogická fakulta
    - Institut pro umělecká studia
Slezská univerzita v Opavě
    - Filozoficko-přírodovědecká fakulta
    - Obchodněpodnikatelská fakulta v Karviné
    - Matematický ústav Slezské univerzity
Technická univerzita v Liberci
    - Fakulta strojní
    - Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií
    - Hospodářská fakulta
    - Fakulta textilní
    - Fakulta pedagogická
    - Fakulta architektury
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
    - Fakulta pedagogická
    - Fakulta sociálně ekonomická
    - Fakulta životního prostředí
    - Fakulta užitého umění a designu
    - Ústav techniky a řízení výroby
Univerzita Karlova v Praze
    - 1. lékařská fakulta
    - 2. lékařská fakulta
    - 3. lékařská fakulta
    - Lékařská fakulta Plzeň
    - Lékařská fakulta Hradec Králové
    - Farmaceutická fakulta
    - Filozofická fakulta
    - Právnická fakulta
    - Fakulta sociálních věd
    - Fakulta humanitních studií
    - Katolická teologická fakulta
    - Evangelická teologická fakulta
    - Husitská teologická fakulta
    - Přírodovědecká fakulta
    - Matematicko-fyzikální fakulta
    - Pedagogická fakulta
    - Fakulta tělesné výchovy a sportu
Univerzita Palackého v Olomouci
    - Lékařská fakulta
    - Filozofická fakulta
    - Právnická fakulta
    - Cyrilometodějská teologická fakulta
    - Přírodovědecká fakulta
    - Pedagogická fakulta
    - Fakulta tělesné kultury
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
    - Fakulta technologická
    - Fakulta managementu a ekonomiky
    - Fakulta multimediálních komunikací
Univerzita v Hradci Králové
    - Pedagogická fakulta
    - Fakulta informatiky a managementu
Univerzita v Pardubicích
    - Fakulta humanitních studií
    - Fakulta chemicko-technologická
    - Fakulta ekonomicko-správní
    - Dopravní fakulta Jana Pernera
    - Ústav informatiky
Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně
    - Fakulta veterinárního lékařství
    - Fakulta veterinární hygieny a ekologie
    - Farmaceutická fakulta
Vysoká škola báňská - technická univerzita v Ostravě
    - Fakulta stavební
    - Fakulta bezpečnostního inženýrství
    - Fakulta strojní
    - Fakulta elektrotechniky a informatiky
    - Hornicko-geologická fakulta
    - Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství
    - Ekonomická fakulta
Vysoká škola ekonomická v Praze
    - Fakulta financí a účetnictví
    - Fakulta mezinárodních vztahů
    - Fakulta podnikohospodářská
    - Fakulta informatiky a statistiky
    - Fakulta národohospodářská
    - Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
    - Fakulta chemické technologie
    - Fakulta technologie ochrany prostředí
    - Fakulta potravinářské a biochemické technologie
    - Fakulta chemicko-inženýrská
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Vysoké učení technické v Brně
    - Fakulta stavební
    - Fakulta strojního inženýrství
    - Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
    - Fakulta informačních technologií
    - Fakulta chemická
    - Fakulta architektury
    - Fakulta výtvarných umění
    - Fakulta podnikatelská
Západočeská univerzita v Plzni
    - Fakulta strojní
    - Fakulta elektrotechnická
    - Fakulta právnická
    - Fakulta humanitních studií
    - Fakulta pedagogická
    - Fakulta ekonomická
    - Fakulta aplikovaných věd
Vojenské vysoké školy
Policejní akademie České republiky v Praze
Vojenská akademie v Brně
    - Fakulta velitelská a štábní
    - Fakulta vojenskotechnická - druhů vojsk
    - Fakulta letectva a protivzdušné obrany
Vojenská lékařská ak. Jana Evangelisty Purkyně v Hradci Králové
Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově
    - Fakulta řízení vojenských systémů
    - Fakulta ekonomiky obrany státu a logistiky
Církevní vysoká škola
Mezinárodní baptistický teologický seminář v Praze
Soukromé vysoké školy
Bankovní institut, a. s.
Evropský polytechnický institut, s. r. o.
Vysoká škola hotelová v Praze 8, s. r. o.
Vysoká škola finanční a správní, o. p. s.
Vysoká škola Karlovy Vary, o. p. s.
ŠKODA AUTO, a. s., vysoká škola
Literární akademie, s. r. o.
Vysoká škola podnikání, a. s.
Institut restaurování Litomyšl, o. p. s.
Vysoká škola aplikovaného práva, s. r. o.
Vysoká škola ekonomie a managementu v Ústí nad Labem, s. r. o.
Vysoká škola v Plzni, o. p. s.
University of New York in Prague, s. r. o.
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a. s.
Vysoká škola mezinár. vztahů a veřejných vztahů Praha, o. p. s.
Středoškolský vysokoškolský institut, s. r. o.
Vysoká škola cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství, s. r. o.
Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s. r. o.
Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.
Akademie STING, o. p. s.
Pražský technologický institut, o. p. s.
Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů, o. p. s.
Vysoká škola Jana Amose Komenského, o. p. s.
Vysoká škola Karla Engliše v Brně, a. s.
Anglo-americký institut liberálních studií, o. p. s.
Brno International Business School, a. s.
Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s. r. o.
Vysoká škola evropských a regionálních studií